1
New World Club
New York, NY : New World Club, 1934-2004
Elektronische Zeitschrift
2
New York, NY : American Jewish Congress, 1948-1954
Elektronische Zeitschrift
3
American Jewish Committee
New York, NY : Committee, 1945-
Elektronische Zeitschrift
5
Latin American Jewish Studies Association
Austin, Tex. : [s.n.], 2008-
Elektronische Zeitschrift
6
Philadelphia, Pa. : Leeser, 1843-1869
Elektronische Zeitschrift