מחזור מנהג אשכנז ‬ליום ראשון ושני של פסח

Title:
מחזור מנהג אשכנז ‬ליום ראשון ושני של פסח
Gebeden der Nederlandsche Israelieten [Elektronische Ressource] : ... Hebreeuwsch en Nederduitsch, met een historisch overzigt / bewerkt door G.I. Polak en M.L. van Ameringen
Published:
Amsterdam : J.L. Joachimsthal, [1856-1857 / 5616-5618)
Year of Publication:
[1856-1857 / 5616-5618)
Available edition:
Online-Ausg.: Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 2011. - Online-Ressource
Scope:
Getr. Zählung
Format:
ebook
Language:
Hebrew; German, Low; Low German; Low Saxon; Saxon, Low
Internet Access: http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-309081
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB274308827