דער נייַער ייִדישער טעאַ טער פון ריגע

Title:
דער נייַער ייִדישער טעאַ טער פון ריגע = ˜Derœ nayer yidisher teater in Rige : Vortrag gehalten: XXI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland, Lehrstuhl für Jiddistik/Universität Trier und dem Lehrstuhl für Jiddische Kultur, Sprache und Literatur/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 3. bis 5. September 2018 / Ute Luise Simeon, MA
Published:
[Düsseldorf] : [Heinrich-Heine-Universität], 2018
Year of Publication:
2018
Distribution:
Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Scope:
1 Online-Ressource (20 Seiten) : Illustrationen
Format:
ebook
Language:
Uncoded languages
Internet Access: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/49206
Titel im lokalen Katalog: https://hds.hebis.de/ubffm/Record/HEB447899171